Tирасполь: Ситуация в районе плотины Дубоссарской ГЭС обостряется

Биньямин Нетаньяху: Израиль не против переговоров с Ираном

Канцелярия президента: открытое письмо Палаты нацменьшинств исказило цитату Ильвеса

Приводим ее перевод на российский язык и оригинал на британском языке, также копируем перевод канцелярии ответа президента с британского на эстонский язык.

Отвечая на вопросец молдавского издания, который касался нежелания части обитателей Молдавии учить румынский язык, президент Ильвес произнес последующее:

«Прежде всего принципиально знать, что я никогда не поносил ни 1-го народа либо языка, это мне не свойственно.

Сейчас о истории. В 1940 году Эстонская республика не покончила с своей суверенностью добровольно не вступала добровольно в состав СССР.

СССР заключил с нацистской Германией тайный пакт, аннексировал и оккупировал Эстонское правительство, и установил в качестве 1-го из административных языков в Эстонии российский язык. То же самое согласно пакту Молотова-Риббентропа вышло на местности Молдавии.

Ворачиваясь в нынешний день - исследование и познание муниципального языка Молдавии - простая вещь. Я жил и работал в США и Канаде и, конечно, учил британский язык, когда работал в Германии - учил германский. Не представляю, чтоб можно было отлично жить в стране, осознавать местных людей и культуру, ощущать себя частью данной нам страны, не зная муниципального языка.

Естественно, я могу осознать исторические предпосылки, по которым в Молдавии поочередно распространился российский язык, но не могу осознать противопоставления муниципальному языку. Лишь Молдавия может стоять на охране сохранения и укрепления собственного муниципального языка».

The first important thing you should know is that I have never been derogatory about any nation or language: it’s just not me.

Now let’s talk history. The Republic of Estonia did not give up its independence voluntarily in 1940 and neither did it join the Soviet Union voluntarily. The Soviet Union, relying on the secret pact мейд with Nazi Germany, annexed and occupied Estonia and established Russian as one of its languages of the Soviet administration. This also happened in Moldova on the basis of the same Molotov-Ribbentrop Pact.

Coming back to the present, teaching and speaking the state language of Moldova in Moldova is elementary. I have lived and worked in the United States and Canada, and I obviously learned to speak English. When I worked in Germany, I learned German. I cannot imagine how one could live well in a country, understand its people and culture or feel a part of the society without speaking its official language. I can see the historical reasons why Russian is still widespread in Moldova, but I can’t understand the aversion to your official language. Only Moldova itself can keep its language alive and value it.

«Kõigepealt on oluline teada, et ma pole kunagi halvustanud ühtki rahvast või keelt, see ei ole mulle omane.

Nüüd ajaloost. 1940. aastal ei lõpetanud Eesti Vabariik vabatahtlikult oma riiklikku iseolemist ega astunud vabatahtlikult NSV Liitu. NSV Liit, tuginedes natsi-Saksamaaga sõlmitud salalepingule, annekteeris ja okupeeris Eesti riigi ning kehtestas Eestis ühe asjaajamiskeelena vene keele. Nii juhtus sellesama Molotov-Ribbentropi lepingu järgi ka Moldova territooriumil.

Tänapäeva tulles - Moldova riigikeele õpetamine ja oskamine Moldovas on elementaarne. Mina olen elanud ja töötanud Ameerika Ühendriikides ja Kanadas ning loomulikult õppisin selgeks inglise keele, kui töötasin Saksamaal, õppisin saksa keelt. Ei kujuta ette, et saaks hästi elada riigis, mõista selle inimesi ja kultuuri, tunda end osana sellest riigist, oskamata selle riigi keelt. Võin küll aru saada ajaloolistest põhjustest, miks Moldovas on jätkuvalt levinud vene keel, kuid ei suuda mõista vastumeelsust teie riigikeele suhtes. Ainult Moldova ise saab seista oma riigikeele hoidmise ja väärtustamise eest.»